ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

 

Ondernemingsgegevens


Bella Stoma BVBA

Sompenstraat 7 3670 Meeuwen-Gruitrode

BE0540.922.874

info@bellastoma.be

+32479617552

 

Artikel 1: Algemene bepalingen


De elektronische webwinkel van Bella stoma, een BVBA met maatschappelijke zetel te Meeuwen (België), Sompenstraat 7, BTW BE0540.922.874, RPR Tongeren, (“Bella Stoma”) biedt haar klanten de mogelijkheid om stomabenodigdheden online aan te kopen.


Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“Klant”) bij Bella Stoma. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Bella Stoma houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Bella Stoma aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.


Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Bella Stoma niet. Bella Stoma is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Bella Stoma is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Bella Stoma. Bella Stoma kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

Artikel 4: Online aankopen


Klanten loggen in via www.bellastoma.be. Hier dienen ze zich eerst te registreren.

Kies een product klik dan op ‘bestellen’ en vervolgens op ‘verder winkelen of ‘afrekenen’. Een cadeaubon bestelt men online en wordt via mail verzonden.


Na het aanvaarden van de algemene voorwaarden is de bestelling definitief.


 De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

- via overschrijving op rekeningnummer BE37363124081228

- Via Mollie betaalsysteem

- via factuur (verdeelpunt)

 De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Bella Stoma.

Cadeaubonnen worden via mail verzonden.


Bella Stoma is gerechtigd een bestelling te weigeren, ingevolge een tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud


De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Bella Stoma.


Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Bella Stoma te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou leggen.

 

 Artikel 6: Sancties wegens niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Bella Stoma beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt Bella Stoma zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 7: Levering en retournering

Indien het product op voorraad is wordt uw bestelling binnen België na ontvangst van de betaling binnen 1 à 2 werkdagen verzonden met Bpost. Als een artikel niet op voorraad is zullen wij u informeren over de te verwachten levertijd.

Verzendkosten binnen België bedragen €5,00. Naar andere landen € 7,50. 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld

Producten mogen binnen 14 dagen na ontvangst teruggestuurd worden onder de volgende voorwaarden:

•   de producten zijn ongebruikt.

•   lingerie en badmode is ongedragen (alleen passen over eigen ondergoed is toegestaan).

•   lingerie en badmode is inclusief alle aangehechte labels/kaartjes. De verpakking is onbeschadigd dan wel alleen geopend om te passen.

Het terugsturen van de besteling is op eigen rekening.

Indien u een ander product in retour wenst neemt Bellastoma de transportkosten op haar rekening.

Een retourzending wordt pas verzonden NADAT de eventueel om te ruilen product(en) terug gezonden werd en in bezit is van Bellastoma.

 

Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met Bella Stoma waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Bella Stoma.

Elk gebrek dient binnen een termijn van 1 week na ontvangst schriftelijk te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 3 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 De garantie is niet overdraagbaar.

 

Artikel 9: Herroepingsrecht

Bestellingen aangaande artikelen op maat kunnen, na aanvaarding van de bestelling, niet meer worden herroepen. De volledige kosten van de bestelling zullen in rekening worden gebracht in geval van annulatie.

Voor alle andere producten (behalve cadeaubonnen) geldt dat de consument het recht heeft aan Bella Stoma BVBA mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen minstens 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de overeenkomst.

 

Artikel 10: Privacy

Bella Stoma heeft een privacyverklaring opgesteld overeenkomstig de GDPR-Verordening. Deze verklaring is beschikbaar op de website.

U kan zich hieromtrent ook steeds rechtstreeks richten tot Bella Stoma.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Bella Stoma heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 

 Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

www.bellastoma.be maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.


Het nalaten op gelijk welk moment door Bella Stoma om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht uit te oefenen, kan nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 13: Klantendienst


U kan ons altijd bereiken op info@bellastoma.be

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Bella Stoma. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Bella Stoma kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

 

Artikel 15: Bewijs


De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
 

 

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter


Het Belgisch recht is steeds van toepassing.


 Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Tongeren bevoegd.